Jízdárna Vinařice

Organizační řád platný od 1.3.2012

Členství ve spolku

Vzniká přijetím podepsané přihlášky podle platných stanov. Samotné členství nepředstavuje jiné povinnosti, než se snažit znát a dodržovat pravidla jezdecké etiky a všechna pravidla provozu v areálu i mimo něj. Mezi práva členů patří možnost vstupu do areálu jízdárny, možnost účasti na akcích, možnost zařazení do pravidelného rozvrhu, nebo možnost domluvit si individuální lekci. Členstvím v O.S. od 1.1.2012 nevzniká automaticky členství v ČJF. K tomu je nutné vyplnit formulář ČJF a zaplatit pro každý kalendářní rok určený poplatek.

Zařazení do pravidelného rozvrhu:

• Při prvním zařazení do rozvrhu je nutné zaplatit první zápisné, výpovědní lhůta je 2 měsíce. Pokud jezdec přeruší pravidelné ježdění – je nutné před opětovným zařazením do výcviku zaplatit následné zápisné, které je vyšší. Přerušení ježdění se nevztahuje na měsíce letních prázdnin. Výši zápisného a následného zápisného určuje ceník, který je součástí organizačního řádu!
• Jezdci jsou zařazení do pravidelného rozvrhu každý na jednu lekci v týdnu. V den, kdy se jezdec účastní výcviku, je povinen se postarat o přiděleného koně a pomoci s dalšími pracemi v areálu dle svých možností a dle potřeby. Pro ty, kteří jsou samostatní, řádně plní úkoly a nepřeruší svoje pravidelné ježdění, je možné domluvit další lekce v týdnu podle vytížení koní a časových možností cvičitelů.
• Omluvu v případě nepřítomnosti je třeba provést minimálně jeden kalendářní den předem! Pokud jsou důvody nepřítomnosti nečekané, potom omluvu provést neprodleně, jak je to možné. Omluva nezakládá žádný nárok na náhradu lekce.
• Jezdci zařazení do pravidelného rozvrhu jsou povinni uhradit měsíční jízdné v plné výši vždy nejpozději před začátkem kalendářního měsíce.
• Pro ukončení nebo přerušení zařazení do pravidelného výcviku je stanovena dvouměsíční výpovědní lhůta, po kterou je člen povinen platit jízdné bez ohledu na to, jestli je schopen rozvrhové lekce odjezdit. Pro každého jezdce zařazeného do výcviku je nutné připravit k tomuto výcviku vhodného koně a na druhou stranu jezdec je povinen se o tohoto koně v určených dnech postarat a přispět svojí pomocí k zajištění chodu areálu. To znamená např.: pokud 18.1. oznámím, že od února do března nebudu jezdit, mohl jsem si lekce za tyto 2 měsíce odjezdit v jiných měsících, ale v žádném případě to neznamená, že v určeném termínu nemusím zaplatit jízdné. Pokud bych oznámil nepřítomnost 3 měsíce, duben platit nemusím, ale pro další pokračování ve výcviku je nutné zaplatit následné zápisné. A navíc ztrácím možnost domluvit si v týdnu lekce navíc.
• V případě, že jezdec přestane na rozvrhové lekce docházet bez omluvy, má čtvrtá neomluvená lekce za následek ukončení nikoli členství, ale ukončení zařazení do rozvrhu. V tom případě bude vyfakturováno dlužné jízdné i za další 2 měsíce podle předchozích ustanovení.
• Podle potřeby je možné na určitou dobu vypsat dřívější splatnost jízdného.
• Všichni členové zařazení do pravidelného rozvrhu nohou být vyzváni, aby se účastnili brigády nutné k zajištění některých prací v areálu. Pokud to dovolí vytížení koní, je možné na tento den domluvit i ježdění navíc.
• Posuny termínů splatnosti jízdného jsou pochopitelně po dohodě možné. Nutné je tuto dohodu provést ještě před datem splatnosti jízdného. Pokud nebude jízdné bez předchozí domluvy uhrazeno před započetím první lekce v měsíci může být dle potřeby tato lekce krácena! Další lekce v měsíci, který není zaplacen, může již být nahrazena teoretickou přípravou!
• Podpisem přihlášky do spolku, potvrzují členové, případně jejich rodiče, znalost Organizačního řádu. Tím potvrzují i svoji znalost ustanovení, že souhlasí s tím, že, pokud nedojde k zaplacení jízdného do 1 měsíce od data splatnosti, bude dlužné jízdné vyfakturováno s desetiprocentní přirážkou.

Povinnosti členů zařazených do pravidelného rozvrhu:

Každý jezdec by si měl připravit koně na ježdění a postarat se o něj po práci. Stejně je nutné, postarat se i o sedlový materiál. Za provedení této péče každý jezdec ručí. Pokud není schopen se o koně postarat, pomůže mu zkušenější, sedlový materiál dokáže řádně uklidit a ošetřit každý. Jezdci zařazení do výcviku musí podle rozhodnutí cvičitele buď před, nebo po výcvikové lekci, provést veškeré práce potřebné k zajištění chodu jízdárny. Proto je celková doba, po kterou budou jezdci na jízdárně přítomni delší, než doba ježdění a péče o koně. V zimních měsících se budeme snažit tuto dobu přiměřeně zkrátit, pokud to okolnosti dovolí. Pochopitelně se budeme snažit, aby dříve mohli odejít zejména mladší. Není ale možné připustit odchod jezdce z areálu před splněním základních povinností. Proto počítejte s možným zdržením v případě deštivého počasí… atp. Pokud víte, že budete pospíchat s odchodem, je nutné to nahlásit minimálně 1 den předem. Každý jezdec by měl být na jízdárně při jedné lekci přibližně 3 hodiny minimálně.

Dobu začátku výcvikové lekce a přidělení koně určuje zásadně cvičitel!

Individuální lekce:

Rozlišujeme 3 typy individuálních lekcí - výcvikové , seznamovací a nadstandard – převážně pro členy zařazené do pravidelného rozvrhu.
• Výcvikové lekce je nutné domluvit vždy předem a případné omluvy provést minimálně 1 den předem. Při výcvikové lekci předpokládáme pomoc při přípravě koně před i po lekci a délka vlastního ježdění je podle okolností okolo 45 minut. V případě neúčasti na dohodnuté výcvikové lekci je omluva nutná minimálně 1 den předem. Při omluvě až v den dohodnuté lekce se platba nevrací.
• Seznamovací lekce je také nutné domluvit předem (stačí většinou 1 den). Délka této lekce je podle okolností asi 15 až 20 minut. Seznamovací lekce jsou určeny zejména pro děti a v případě neúčasti se žádná náhrada neúčtuje. Lekce jsou vždy pouze na začátku a na konci výcvikových hodin pravidelného rozvrhu.
• Nadstandard - lekce pouze pro členy zařazené do pravidelného rozvrhu v dalším dnu v týdnu. Může být zaměřená drezurně, skokově, nebo se může jednat o terénní přípravu. Je-li k této lekci přizván externí trenér, platí se pouze částka za trénink, případně za halu apod.

Povinnosti absolventů individuálních lekcí

U účastníka výcvikové individuální lekce se předpokládá pomoc s přípravou koně, případně je tato pomoc již součástí lekce. Tato lekce trvá cca 1 a půl hodiny, z toho v sedle přibližně 45 minut.

Pro účastníky seznamovací lekce nejsou specifikovány povinnosti, možnost zapojení je limitována schopnostmi. Lekce trvá přibližně 15 až 20 minut. Tyto lekce probíhají převážně před ježděním jezdců zařazených do pravidelného výcviku.